Polityka prywatności


Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.

Oto informacja o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach wykonywanych usług i zleceń, oraz w innych uzasadnionych celach windykacji nieopłaconych faktur za wykonane usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kto będzie administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych po 25 maja 2018 będzie Mechaniczny Zakład Produkcyjno-Usługowy „Ramech” s.c. G. i J. Rawicki reprezentowany przez Jakub Rawickiego - właściciela.

Dane do kontaktu: ul. Rzemieślnicza 3 43-305 Bielsko-Biała, adres mailowy: biuro.ramech@gmail.com, telefon 607403616. Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas ? Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak: • złożenie zamówienia na usługę – przez czas do wykonania usługi • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług – przez czas wykonywania obowiązków; • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i zleceń oraz niezapłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń. Komu możemy przekazać Państwa dane? Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Państwa dane przekazujemy: 1) podmiotom zapewniających obsługę prawną, 2) podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz obsługującym sieć telekomunikacyjną Administratora danych, 3) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, Jakie mają Państwa prawa w stosunku do swoich danych? Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych? Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest : 1) w celu świadczenia usług - niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. 2) w celu windykacji, 3) w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa – jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. „retencja danych”)  – wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.